PATVIRTINTA:

2023-03-22 UAB „Mamba zoo“  

direktoriaus įsakymu Nr.Animu-1

 

www.animu.lt 

UAB „MAMBA ZOO“ Prekių pirkimo–pardavimo tinklapyje taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1. 1. Šios Prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), su jomis sutikus Klientui (t. y. susipažinus su Taisyklėmis bei perkant prekes pažymėjus varnele, jog sutinkate su UAB„Mamba zoo“ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris laikomas sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi, bei kuriame nustatomos Kliento ir (ar) Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos bei tvarka, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu–pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.animu.lt  susijusios nuostatos.

1. 2. Elektroninėje parduotuvėje prekyba vykdoma ir nupirktos Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1. 3. Pirkti Prekes Tinklapyje turi teisę:

1. 3. 1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka;

1. 3. 2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis arba yra emancipuoti;

1. 3. 3. juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus;

1. 3. 4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai, pateikę dokumentą, patvirtinantį teisę veikti tokio fizinio ar juridinio asmens vardu (įgaliojimas, prokūra ir pan.).

1. 4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Prekių užsakymas

2. 1. Užsisakyti Prekes elektroninėje parduotuvėje Klientas gali užsiregistruodamas elektroninės parduotuvės Tinklapyje (sukurdamas Paskyrą) ir prisijungdamas prie Paskyros, įvedant savo el. pašto adresą ir slaptažodį;

2. 2. Klientas užsakydamas Prekes atitinkamuose elektroninės parduotuvės Tinklapyje pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti Prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtiną savo Asmeninę informaciją: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pateikdamas Prekių užsakymą ir išreikšdamas savo sutikimą, jog sutinka su UAB „Mamba zoo“ taisyklėmis”, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes elektroninės parduotuvės Tinklapyje ir sudaryti Sutartį dėl jų įsigijimo.

2. 3. Prieš patvirtindamas Prekių užsakymą šiame Prekių pirkimo–pardavimo taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, Pirkėjas privalo susipažinti su užsakymo pateikimo metu galiojančia Taisyklių dokumentų redakcija bei išreikšti savo sutikimą dėl jų. Visais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsakyti Prekių Tinklapyje.

2. 4. Norėdamas įsigyti prekes, Klientas turi atlikti Tinklapyje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Tinklapyje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Klientas turi pateikti Pardavėjui Prekių užsakymą:

2. 4. 1. pasirinkti vieną ar kelias elektroninės parduotuvės Tinklapyje siūlomas Prekes ir, nurodžius kiekvienos įsigyjamos Prekės kiekį vienetais bei paspaudus Tinklapio nuorodą „Į krepšelį“, įtraukti jas į savo Prekių krepšelį;

2. 4. 2. pasirinkus visas pageidaujamas įsigyti Prekes, paspausti Tinklapio ikoną su Prekių vežimėlio ženklu, kur Klientas bus nukreipiamas į kitą Tinklapio langą, kuriame galės peržiūrėti savo užsakomas prekes ir jų kiekį bei užsakymo sumą. Klientui paspaudus ikoną su užrašu „Užsakyti“, Klientas bus nukreipiamas į kitą Tinklapio langą, kuriame įvedęs Tinklapio prašomus duomenis (pristatymo adresą, apmokėjimo būdą ir kitą Tinklapio prašomą informaciją) galės patvirtinti Pardavėjui pateikiamą Prekių užsakymą.

2. 5. Klientas pateikiamą Prekių užsakymą patvirtina paspausdamas ikoną su užrašu „Apmokėti“. Iki šio momento Pirkėjas turi teisę keisti Prekių užsakymą, keičiant pasirinktas Prekes ir / ar Prekių duomenis, pristatymo duomenis ir apmokėjimo už Prekes būdą.

2. 6. Patvirtindamas Kliento pateikto Prekių užsakymo gavimą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia elektroninį pranešimą, kuriame pateikiami visi esminiai Prekių užsakymo duomenys.

2. 7. Gavęs vykdymui Jūsų pateiktą Prekių užsakymą, Pardavėjas nedelsdamas patikrina ar Prekių užsakyme nurodytos Prekės yra Pardavėjo sandėlyje. Jeigu visų ar dalies užsakytų Prekių Pardavėjas negalės patiekti Klientui šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka, Klientas bus informuotas apie atitinkamą Prekių užsakymo būseną ir priims sprendimą dėl jo vykdymo. Bet kuriuo atveju, Pardavėjas pasilieka sau teisę per 3 (tris) darbo dienas nuo Kliento patvirtinto Prekių užsakymo pateikimo atšaukti tokį užsakymą, įskaitant dėl aplinkybių, išdėstytų 2. 9. punkte.

2. 8. Pardavėjas neatsako už žalą dėl trečiųjų asmenų neteisėto Paskyros naudojimo. Tuo atveju, jei, nesilaikant Taisyklių reikalavimų, prie Paskyros prisijungia bet koks kitas asmuo ir pasinaudodamas Paskyra pateikia Prekių užsakymą, bus laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.

2. 9. Pardavėjas pasilieka teisę vykdyti tik tuos patvirtintus Prekių užsakymus, kuriuose teisingai pateikti Prekių užsakymo bei kiti Prekių įsigijimui ir pristatymui reikalingi duomenys, taip pat jeigu Pardavėjas nenustato Pirkėjo sukčiavimo požymių.

2. 10. Klientas, sutikęs su šiomis Prekių pirkimo–pardavimo taisyklėmis, sutinka, jog 2. 2. punkte nurodyta jo Asmeninė informacija būtų tvarkoma Prekių ir paslaugų pardavimo tinklapyje bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo dėl Prekių užsakymo ir Sutarties sudarymo pateikta Asmeninė informacija bus naudojama Prekių pirkimo-pardavimo sandorių Tinklapyje sudarymo ir vykdymo tikslais, vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis.

2. 11. Klientas, sutikdamas, kad jo Asmeninė informacija būtų tvarkoma Prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo Tinklapyje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas

3. 1. Parduodamų Prekių pateikimas Tinklapyje nesukuria Pardavėjui jokių įsipareigojimų. Sutartis dėl Prekių pirkimo–pardavimo laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo to momento, kai Pirkėjas gauna Pardavėjo elektroninį pranešimą ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Pirkėjo galimybė atsisakyti Sutarties aptariama šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 8 skyriuje.

3. 2. Kartu su Pirkėjo Tinklapyje pateiktu Prekių užsakymu šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir kitos Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4. 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Tinklapyje šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4. 2. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę atsisakyti Sutarties šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 8 skyriuje numatyta tvarka.

4. 3. Sukūręs Tinklapyje savo Paskyrą, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu [email protected].

4. 4. Pirkėjas, naudodamasis Tinklapiu, įsipareigoja laikytis šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Tinklapyje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5. 1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse ir Tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Tinklapio teikiamomis paslaugomis.

5. 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Kliento privatumo teisę į jam priklausančią Asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6. Prekių kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai

6. 1. Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos eurais ir apima mokesčius, įskaitant visus mokesčius. Pardavėjas siūlo pirkti Prekes Tinklapyje su pristatymu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6.2. Prekių pristatymo išlaidos ir, jei susitariama papildomai, kitų Trečiųjų asmenų paslaugų išlaidos į Prekės kainą nėra įtrauktos, nebent Tinklapyje būtų atskirai nurodyta, jog esant tam tikroms sąlygoms, Prekių pristatymas yra nemokamas. Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Prekių užsakymo metu.

6. 3. Pardavėjas turi teisę pakeisti Tinklapyje nurodytą Prekės kainą po Pirkėjo užsakymo pateikimo tuo atveju, jeigu tai yra susiję su techninėmis informacinės sistemos klaidomis elektroninės parduotuvės Tinklapyje. Pardavėjas, aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, pakeitus Prekės kainą, nedelsdamas informuoja apie tai Pirkėją bei suderina su juo tolesnį Prekės užsakymo vykdymą. Jeigu Pirkėjas su šiame punkte aptartu Prekės kainos pakeitimu nesutinka, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o tuo atveju, jeigu Pirkėjas Pardavėjui jau yra sumokėjęs Prekių kainą ir (ar) Prekių pristatymo išlaidas, visos šio sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui.

6. 4. Pirkėjas atsiskaito už Prekes ir Prekių pristatymą išankstinio apmokėjimo būdu:

6. 4. 1. Naudojantis elektronine mokėjimų paslauga per atsiskaitymo partnerio SEB MIP sistemą, kurios operatorius yra AB SEB bankas, arba kitas Pardavėjo patvirtintas sistemas.

Jeigu pasirenkama atsiskaityti už Prekes šiame punkte nurodytu būdu, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju, gali būti taikomos atitinkamame interneto tinklapyje, į kurį būsite nukreipiamas, numatytos tinklapio naudojimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės;

6. 5. Atsiskaitydamas už Prekes, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes nedelsiant. Tik gavus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą apie apmokėjimą už Prekes, pradedamas ruošti užsakytų Prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas, nurodytas šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7. 2. punkte. Pirkėjui neapmokėjus Prekių užsakymo, bus laikoma, kad Pirkėjas atsisako Sutarties ir Pardavėjas neturi Pirkėjui jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties. Dėl to Pardavėjas turi teisę iš anksto neinformavęs Pirkėjo anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių užsakymo Tinklapyje pateikimo.

6. 6. Kiekvienu atveju, kai pateikiamas Prekių užsakymas, sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė sąskaita su pirkimo duomenimis. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo, komentarų laukelyje turi būti nurodomas įmonės kodas.

7. Prekių pristatymas

7. 1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Pardavėjo pasitelktą Kurjerį arba į Pardavėjo prekių pristatymo paslaugą teikiančių partnerių nurodytas ir Pirkėjo pasirinktas prekių atsiėmimo vietas (terminalus). Todėl Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti ir nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą. Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Tinklapyje Prekių užsakymo metu.

7. 2. Prekės parengiamos perduoti per nuo 1 iki 3 ir pristatomos Pirkėjui per nuo 1 iki 10 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojamą nuo aplinkybių, aptartų šių Prekių pirkimo–pardavimo taisyklių 6. 5. punkte, atsiradimo dienos. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti kitą, Pirkėjui tinkantį Prekių pristatymo terminą arba atšaukti Prekių užsakymą.

7. 3. Užsakymo pateikimo (formavimo) metu Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymą per Kurjerį, prieš pristatant Prekes su Jumis bus susisiekta ir suderintos pristatymo detalės;

7. 4. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats, išskyrus, kai Prekių užsakymo metu komentarų skiltyje Pirkėjas nurodo kito asmens, priimsiančio Prekes, vardą ir pavardę. Tuo atveju, kai Pirkėjas negali priimti Prekių pats, įskaitant kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Pardavėjo įgaliotas asmuo (Kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam Prekių pristatymo adresu esančiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7. 5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir (ar) dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

7. 6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, nurodytų šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės (ir jei nėra galimybės pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę), įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

7. 7. Laikoma, kad Prekės pateiktos (perduotos) Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių perdavimą–priėmimą patvirtinantis dokumentas. Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma aplinkybė, kad, pasirašius Prekių perdavimą–priėmimą patvirtinantį dokumentą, Prekių atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

7. 8. Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente, taip pat nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktais, kaip tai aptarta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7. 9. punkte. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.

7. 9. Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos. Tokiais atvejais taikomas šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 9. 1. punktas.

7. 10. Pristatymo sąlygos Lietuvoje: Pardavėjas paruošia Pirkėjo užsakytas prekes ir jas išsiunčia per 1-3 darbo dienas po apmokėjimo gavimo, (išskirtinais atvejais gali užtrukti ilgiau, apie tai Pardavėjas nedelsiant informuoja atskiru pranešimu pirkimo metu nurodytais kontaktais).

8. Sutarties atsisakymas, Prekių grąžinimas ir keitimas

Kilus klausimams dėl prekių grąžinimo ir garantijos prašome kreiptis [email protected]

8. 1. Nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos ir (ar) atsisakoma Sutarties vadovaujantis taikytinais teisės aktais bei šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka.

8. 2. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos išskyrus atvejus, kai užsakytos prekės yra perduotos Kurjeriui, o Pirkėjas apie tai yra informuotas raštu.

8. 3. Norėdamas atsisakyti Sutarties, Vartotojas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos Prekių grąžinimo prašymą bei prie jo pridėti Prekių įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Negavus patvirtinančio dokumento prašymas nėra vykdomas. Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, pranešimas apie Sutarties atsisakymą siunčiamas el. paštu [email protected].

9. Prekių kokybės garantija

9. 1. Jei prekės turi galiojimo terminą, Prekėms galioja jų gamintojo suteiktas tinkamumo naudoti terminas, kuris nurodomas ant Prekės pakuotės ir Prekės pristatymo dieną yra netrumpesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai prekės galiojimas nuo pagaminimo dienos yra trumpesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir atvejus, kai yra išparduodami trumpesnio galiojimo produktai, o Pirkėjas prieš įsigydamas prekę apie tai yra papildomai informuojamas. Visoms Tinklapyje parduodamoms prekėms galioja gamintojo komercinė garantija, kuri neapriboja ir nevaržo Pirkėjų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę Pirkėjams nustato LR CK.

9. 2. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę savo pasirinkimu turi teisę:

9. 2. 1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus; arba

9. 2. 2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke; arba

9. 2. 3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti Prekės kainą; arba

9. 2. 4. vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą Prekės kainą.

9. 3. Pirkėjas supranta, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekės formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Dėl to, tuo atveju, jeigu Jums reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl elektroninės parduotuvės Tinklapyje parduodamų Prekių, prašome kreiptis tiesiogiai į Pardavėją el. paštu [email protected].

10. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

10. 1. Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti Prekių kainas, skelbiamas Tinklapyje, arba bet kokią Tinklapio medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Kliento teisių, įskaitant Sutarties sąlygų, sudarytų iki tokio pakeitimo.

11. Apsikeitimas informacija

11. 1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjui Prekių pirkimo–pardavimo taisyklių 2. 2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu el. pašto adresu.

12. Baigiamosios nuostatos

12. 1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis. Klausimai, susiję su Prekių pirkimu elektroninės parduotuvės Tinklapyje ir su Tinklapio naudojimu, kurių nereguliuoja šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, reguliuojami Tinklapio naudojimo tvarkoje ir (ar) kituose Taisyklių dokumentuose. Esant neatitikimų tarp kitų, Taisykles sudarančių dokumentų ir šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.

12. 2. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kaip nurodyta Tinklapio naudojimo tvarkoje.

12. 3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti Prekių pirkimo-pardavimo taisykles Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl Pirkėjui teikiant Prekių užsakymą, bus taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais Pirkėjas įsipareigoja su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinti kiekvieno Prekių užsakymo pateikimo metu, pažymėdamas nuorodą, kurioje nurodoma, jog su Taisyklėmis susipažino. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir suprato Prekių užsakymo metu galiojančias Tinklapyje pateikiamas Taisykles, įskaitant aktualią Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių redakciją.

Loading...