PATVIRTINTA:

2023-03-22 UAB „Mamba zoo“

direktoriaus įsakymu Nr.Animu-1

www.animu.lt

INFORMACIJA PIRKĖJUI

UAB „MAMBA ZOO“ PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

Šis dokumentas (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius UAB „Mamba Zoo“, (duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 302471395, buveinės adresas – Taikos pr. 97-61, LT-94160 Klaipėda, Lietuva, el. pašto adresas – [email protected]) (toliau – „
Bendrovė“) atliekamo Jūsų (Kliento) Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Kliento Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.

Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai animu.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas. Vartotojai ir/ar Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia animu.lt. Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias Bendrovė neatsako.

Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti savo profilį, o dėl deaktyvacijos turi kreiptis el. pašto adresu – [email protected].


Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.

2. Privatumo politikos sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis;
Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų Paslaugomis, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba bet kokiu būdu naudojasi Bendrovės paslaugomis, ketina pirkti ar perka Bendrovės prekes ir ar kitokiu būdu yra susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar prekėmis.
Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).
Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl.Uniform Resource Locator (URL)), Jūsų peržiūrėti produktai.

Svetainė – internetinė gyvūnų prekių parduotuvė animu.lt, kuri yra pasiekiama internetiniu adresu – www.animu.lt;

Animu.lt – internetinė gyvūnų prekių parduotuvė, kuri priklauso Lietuvos Respublikoje įsteigtai uždaroji akcinė bendrovei, juridinio asmens kodas – 302471395, registruotos buveinės adresas – Taikos pr. 97-61, LT-94160 Klaipėda, el. pašto adresas – labas@animu.lt , telefono numeris – +370 686 82108.

Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);

Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;

Paslaugos – animu.lt Svetainėje siūlomos su gyvūnais susijusios paslaugos tokios kaip gyvūnų prekių pardavimas ir pristatymas klientams ir kitos su gyvūnais susijusios paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;

Paskyra – animu.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;

Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais animu.lt bendradarbiauja teikdama Paslaugas Svetainėje;

Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

3. Asmens duomenų tvarkymo principai

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
– Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
– Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
– Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
     a) Asmens duomenų subjektas duoda sutikimą, pvz., dėl reklaminės informacijos gavimo;
     b) sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra Asmens duomenų subjektas;
     c) Bendrovė yra įpareigota tvarkyti Asmens duomenis pagal įstatymus;
   d) Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
– Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
– Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
– Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
– Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

4. Renkamos informacijos pobūdis

Priklausomai nuo teikiamų prekių/paslaugų pobūdžio Bendrovė gali rinkti šiuos Kliento duomenis:
– pagrindinė Kliento informacija: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, bei duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas, telefono nr.;
– informacija apie Kliento teikiamas įsigyjamas prekes/paslaugas: informacija apie pasirinktas/teikiamas paslaugas ir jų naudojimo trukmę, su prekių paslaugų kokybės vertinimu susijusi informacija, informacija prekių gražinimą, duomenys apie Kliento nemokumo rizikos vertinimą;
– informacija apie atsiskaitymus už prekes/paslaugas: Klientui pateikiamų sąskaitų duomenys, duomenys apie Klientų ar kitų asmenų įmokas, informacija apie skolos valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims);
– informaciją apie Kliento sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros: informacija apie Kliento pateiktą sutikimą/nesutikimą dėl reklaminės (naujienos, programos pasiūlymai, akcijos ir pan.) informacijos gavimo, dalyvavimo nuomonių tyrimuose, duomenų panaudojimo, Kliento duomenų teikimo tretiesiems asmenims, taip pat – apie sutikimą dėl nemokumo rizikos vertinimo;
– komunikacijos ir Klientų aptarnavimo informacija: duomenys apie naršymą Bendrovės tinklalapiuose bei savitarnos svetainėse (surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas); telefoninių pokalbių įrašai skambinant Bendrovės atstovams, susirašinėjimo su Bendrove informacija (per savitarną, el. paštą, pritaikytas programas ir pan.), Kliento kreipimaisi ir Bendrovės atsakymai dėl spręstinų klausimų;
– kiti duomenys: prizų laimėtojų informacija, informacija apie apklausos dalyvius, naujienlaiškių prenumeratoriai.

5. Duomenų tvarkymo tikslai

Renkamus duomenis Bendrovė naudoja tam, kad galėtų suteikti Jums savo paslaugas/prekes, taip pat teikti pagalbą, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais teisės aktais.

Informacijos tvarkymo tikslai:
sutarties sudarymui ir vykdymui (prekių/paslaugų teikimui), jų kokybės užtikrinimui bei Klientų aptarnavimui ir informacijos teikimui;
tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie naujus produktus ir paslaugas (jei nesate atsisakę tokių pranešimų);
buhalterinei apskaitai;
teisiniams įsipareigojimams vykdyti, pavyzdžiui, skolos valdymui ir išieškojimui;
Bendrovės internetinei svetainei administruoti ir tobulinti, išlaikyti ją saugią ir užtikrinti, jog turinys Jūsų įrenginyje būtų pateiktas pačiu efektyviausiu būdu;
teisės aktuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;
kitiems tikslams, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti Asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu.

6. Duomenų surinkimo būdai

Informaciją apie Jus mes renkame šiais būdais:
Kai informaciją Bendrovei pateikiate patys (pvz., pildant Bendrovės paraiškas, sutartis ir/ar kitus dokumentus (įskaitant per mūsų partnerius), mūsų internetinėje svetainėje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis);
Informaciją apie Jus mums gavus iš trečiųjų šalių su kuriomis bendradarbiaujame (pvz., partneriai, valstybės institucijos ir pan.);

Informaciją apie jus renkame interneto svetainėse naudodami slapukus. Paslaugų naudotojo kompiuteryje įrašomi slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti interneto svetainėse siekiant, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti prieigą prie apsaugotų sričių, visuomeninės medijos funkcijas, analizuoti duomenų srautą ir apsaugoti mus bei paslaugų naudotojus nuo kibernetinio saugumo pavojų. Slapukus galime saugoti jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Dėl visų kitų tipų slapukų naudojimo turime gauti jūsų leidimą.

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, puslapiuose pasirinktos kalbos nuostatos, prieigos prie svetainės apsaugotų sričių ir pan. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Būtini slapukai:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis

Naudojami duomenys

FB_Pixel_ID

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pakartoninei rinkodarai Facebook svetainėje. Trečiųjų šalių slapukai.

Įėjimo į puslapį metu

6 mėn.

Reklaminis

Unikalus identifikatorius

fr

Facebook slapukas, skirtas Facebook svetainėje rodomai reklamai net ir neregistuotiems vartotojams. Trečiųjų šalių slapukai.

Įėjimo į puslapį metu

3 mėn.

Reklaminis

Unikalus identifikatorius ir naršyklės identifikatorius

_ga
_gid
_gat

Google Analytics slapukai, skirti vartotojams atskirti. Trečiųjų šalių slapukai.

Įėjimo į puslapį metu

Atitinkamai:
2 metai;
24 val.
1 min.

Analitinis

Unikalus identifikatorius. Jeigu vartotojas prisijungęs prie Google paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: lytis, amžius ir pan.

_utma
_utmb
_utmc

Google Analytics slapukai, identifikuojantys unikalius lankytojus ir stebintys vartotojo sesijas. Trečiųjų šalių slapukai.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Atitinkamai:
2 metus
30 min.
Iki naršyklės uždarymo

Analitinis

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per Google Analytics

omnisendSessionID
soundestID
omnisendCartProducts
soundest-views

Vartotojo lankomumo iš naujienlaiškių analizė. Trečiųjų šalių slapukai.

Įėjimo į puslapį metu

Iki naršyklės uždarymo

Analitinis

Unikalus identifikatorius

omnisendAnonymousID

Vartotojų lankomumo iš naujienlaiškių analizė. Funkciniai trečiųjų šalių svetainės slapukai

Įėjimo į puslapį metu

1 metus

Analitinis

Unikalus identifikatorius

Lidc, bcookie, bscookie, L1c, BizoID, BizoData, BizoUserMatchHistory, BizoNetworkPartnerIndex, token, Player_settings_0_3, LyndaLoginStatus, throttle-XXX, NSC_XXX

LinkedIn reklamos administravimas. Trečiųjų šalių slapukai.

Įėjimo į puslapį metu

Iki naršyklės uždarymo, 1 diena, 1 metai

Analitinis ir reklaminis

Unikalus identifikatorius, naudojantis vartotojo duomenis, tokius kaip lytis, amžius ir pan., jei jis prisijungęs prie LinkedIn paskyros

_hjIncludedInSample

Vartotojų elgsenos analizė. Trečiųjų šalių slapukai.

Įėjimo į puslapį metu

Iki naršyklės uždarymo

Analitinis

Unikalus identifikatorius. Apskaitai naudojami IP adresai.

Jūs taip pat turite kitų priemonių valdyti papildomų slapukų, žiniatinklio indikatorių ir panašių technologijų renkamus duomenis, pvz., galite naudoti interneto naršyklės nuostatas, kad apribotumėte trečių šalių slapukų naudojimą arba juos visai išjungti.

Daugiau informacijos kaip lankomos interneto svetainės gali naudoti slapukus, ir kaip atšaukti sutikimą išvalant arba blokuojant slapukus tiesiog savo interneto naršyklėje galite rasti viešai prieinamuose interneto ištekliuose, pvz. interneto adresais:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stop-cookies-installed.html

http://www.consilium.europa.eu/lt/about-site/cookies/

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt

https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies”.


Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės internetinės svetainės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir internetinės svetainės tobulinimą.

Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia Bendrovės internetinės svetainės turinio valdymo įrankius.

Slapukais surinkti duomenys Bendrovėje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.


7. Duomenų tvarkymo trukmė

Bendrovė Asmens duomenis tvarko tik tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Klientams teikiamų prekių/paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir jis yra reikalingas (pvz., privalomi dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

8. Duomenų perdavimas

Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Bendrovė Jūsų duomenis gali perduoti šiems duomenų gavėjams:
– Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjai, auditoriai, konsultantai ir pan.). Duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš Bendrovės gaunamų tvarkyti Asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp Bendrovės ir subrangovų dėl duomenų tvarkymo.
– Subjektams, užsiimantiems skolų bei skolininkų duomenų bazės administravimu. Duomenys teikiami tik teisės aktų leidžiama apimtimi ir sąlygomis.
– Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus.
– Obelių grupės įmonėms, kai ta reikalinga tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti.
– Kitiems tretiesiems asmenims kitu teisėtu pagrindu arba Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

9. Kokios Jūsų turimos teisės?

Klientas turi šias teises:
susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl Bendrovės atliekamo Asmens duomenų tvarkymo;
gauti iš Bendrovės patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;
reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
reikalauti ištrinti savo, kaip Bendrovės Kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Kliento sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Kliento Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė išanalizuos, ar Klientas turi teisę prašyti ir praktiškai įmanoma, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, taip pat tuo atveju, jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą;
nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;
atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.

Klientas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą šioje Privatumo Politikoje nurodytais kontaktais. Klientams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia Klientui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo neveikimo priežastis.

Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, elektroninėmis priemonėmis.

Kliento gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

10. Privatumo politikos atnaujinimas

Kilus poreikiui Privatumo politika gali būti atnaujinama – archyve yra išsaugotos ankstesnės šios Privatumo politikos versijos Jūsų susipažinimui, o esant Privatumo politikos pakeitimų – informacija bus paskelbta www.animu.lt.

11. Kontaktiniai duomenys

Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl Bendrovės Privatumo politikos arba atliekamo duomenų tvarkymo el. paštu [email protected].

12. Kita informacija

Internetinė svetainė www.animu.lt sukurta naudojantis Prestashop turinio valdymo sistema. Internetinės svetainės įgyvendinimo tikslu surinkti duomenys yra saugomi UAB „Mamba Zoo“ serveriuose. Internetinės svetainės platformų privatumo politikos yra pateikiamos adresais:

Prestashop privatumo politika: https://www.prestashop.com/en/prestashop-account-privacy

UAB Proservisis“ privatumo politika: https://www.proservis.eu/privatumo-politika/

Bendrovės svetainėje ir produktuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Kai Jūs naudojatės trečiųjų šalių aplikacijomis, paslaugomis ar tinklapiais, net jeigu jie yra pasiekiami naudojantis Bendrovės svetaine ir produktais, ši Privatumo politika netaikomas tokių trečiųjų šalių atliekamam duomenų tvarkymui, aplikacijoms, paslaugoms ar tinklalapiams. Duomenų tvarkymui ir rinkimui atliekamam trečiųjų šalių ir jų paslaugoms yra taikomos tų trečiųjų šalių privatumo politikos ir paslaugų teikimo sąlygos, su kuriomis rekomenduojame jums susipažinti:

https://www.eyelet.com/terms-and-conditions/

https://safety.google/privacy/

https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=lt

https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/

https://help.instagram.com/519522125107875/

https://www.omnisend.com/privacy/

Loading...